Is een contract voor 1 dag mogelijk?

Regelmatig krijgen we vragen rond dagcontracten en opeenvocontract_weblgende dagcontracten.

Uitzendcontracten voor 1 dag zijn mogelijk.

Bv: Een uitzendkracht werkt deeltijds op maandag en woensdag op een afdeling waar elke weekdag gewerkt wordt. De uitzendkracht zal tewerkgesteld worden met een dagcontract op maandag en een dagcontract op woensdag.

Het gebruik van opeenvolgende dagcontracten echter is sinds 2013 aan banden gelegd. Sindsdien zijn opeenvolgende dagcontracten enkel toegestaan wanneer de gebruiker de nood aan flexibiliteit kan aantonen.  

Opeenvolgende dagcontracten zijn contracten met een looptijd van maximum 24u die elkaar opvolgen of hooguit gescheiden worden door een feestdag en/of een gewone inactiviteitsdag die binnen de onderneming geldt voor de categorie waartoe de uitzendkracht behoort.

Bv: wordt er nooit op donderdag gewerkt in het bedrijf, dan zal een dagcontract op woensdag, gevolgd door een dagcontract op vrijdag beschouwd worden als 2 opeenvolgende dagcontracten.

Onder nood aan flexibiliteit moet worden verstaan: wanneer het werkvolume bij de gebruiker grotendeels afhankelijk is van externe factoren of het werkvolume sterk fluctueert of gekoppeld is aan de aard van de opdracht.

Bv: klimatologische redenen, wisselende omvang van leveringen door leveranciers, wisselend karakter van de toevoer van werk, …

Aan het gebruik van opeenvolgende dagcontracten is een informatieprocedure gekoppeld. Bedrijven met een ondernemingsraad, of bij ontstentenis een vakbondsafvaardiging, moeten deze instanties om de 6 maanden informeren en consulteren.

In de praktijk loont het zeker de moeite te overwegen om altijd weekcontracten te geven in plaats van dagcontracten. Ook is het perfect mogelijk om via Start People contracten van 1 maand of 3 maanden te voorzien.

Bovendien zal dit niet alleen de retentie van uw uitzendkrachten verhogen, maar ook nieuwe kandidaten zullen graag de keuze maken om voor uw bedrijf te komen werken.

Meer weten? Vraag onze ‘white paper’ aan uw Start People contactpersoon of bekijk hem hier