Studentenjob: loon & fiscaliteit

Happy-students

Wordt er sociale zekerheid ingehouden op je loon?

Als jobstudent kun je gedurende 475 uren per kalenderjaar werken tegen een voordelig RSZ-tarief. Bij Start People Student noemen we dat ‘tewerkstelling als jobstudent’.

In plaats van 13,07% wordt er op je brutoloon maar 2,71% RSZ-bijdragen ingehouden. Bovendien wordt er geen bedrijfsvoorheffing ingehouden op je loon.

Deze 475 uren kunnen naar keuze over het hele jaar worden gespreid. Dit kan zowel tijdens de zomervakantie (juli, augustus en september) als buiten de zomerperiode.

Werk je meer dan 475 uren? Dan zullen er vanaf uur 476 normale RSZ-bijdragen betaald moeten worden op je loon en zal ook de bedrijfsvoorheffing van toepassing zijn. Bij Start People Student noemen we dat ‘tewerkstelling als werkstudent’.

Met het oog op het berekenen van de juiste sociale bijdragen is het voor Start People Student dan ook belangrijk om te weten hoeveel uren je in het huidige kalenderjaar al hebt gewerkt en/of gepland hebt te werken.

Vandaar dat we via ons registratieformulier jouw toestemming vragen om jouw rijksregisternummer te gebruiken. Met jouw rijksregister kunnen we op de beveiligde website van de RSZ de meest actuele stand van je studentencontingent consulteren.

De mogelijkheid om ons een attest af te geven met het aantal resterende uren dat je nog als jobstudent kan werken, blijft bestaan. Op dit attest staat ook een code, die ons toegang geeft tot de beveiligde website van de RSZ.Dit attest kan je samen met allerlei informatie en je rechten en plichten als werkende student, online terugvinden via Student at Work.

Check je uren nu via de Student@work-app!

Via deze gratis app kan je je uren overal en altijd checken.
Downloaden kan via www.studentatwork.be

Krijg je nog kinderbijslag?

Tot 31 augustus van het jaar waarin je 18 wordt, heb je als student recht op kinderbijslag ongeacht de grootte van het bedrag dat je verdient, het aantal uren dat je werkt en of je nog studeert.

Na 31 augustus van het jaar waarin je 18 geworden bent en tot 25 jaar, kan je tijdens de zomervakantie (juli, augustus en september) werken zonder dat je riskeert het recht op kinderbijslag te verliezen en dit ongeacht het aantal gepresteerde uren of het verdiende inkomen.

Buiten de zomervakantie (inclusief september) wordt dit recht echter beperkt. Je mag als student dan maar maximaal 240 uur per trimester werken. Als je meer werkt, wordt het recht op kinderbijslag voor dat kwartaal geschorst. Deze regel is eveneens van toepassing indien je je reeds hebt ingeschreven als werkzoekende schoolverlater in wachttijd gedurende je laatste zomervakantie. Na de zomervakantie zal je maar maximaal 541, 09  euro bruto per maand mogen verdienen om het recht op kinderbijslag te behouden.

Blijf je als jobstudent nog fiscaal ten laste van je ouders?

Om fiscaal ten laste van zijn ouders te blijven, moet je als student aan 3 voorwaarden voldoen:
- deel uitmaken van het gezin op 1 januari van het aanslagjaar (het jaar waarin je als student je belastingbrief invult voor je inkomsten van het voorgaande jaar)
- niet bij je ouders tewerkgesteld worden
- je netto inkomsten mogen volgende bedragen niet overschrijden:

  • 5990 euro (3270 euro netto + vrijstelling 2720 euro), indien je ten laste valt van een 2 ouder-gezin.
  • 7280 euro (4720 euro netto + vrijstelling 2720 euro), indien je ten laste bent van een alleenstaande belangplichtige. 

De vermelde bedragen zijn de bedragen voor aanslagjaar 2019, dus de inkomsten van 2018.

Voor het vaststellen van de hierboven vermelde nettobedragen, wordt geen rekening gehouden met de bezoldigingen ontvangen door studenten tot een bedrag van 2720 euro per jaar. Door deze vrijstelling van 2720 euro kunnen studenten dus meer verdienen en toch fiscaal ten laste van hun ouders blijven.

De vrijstelling van 2720 euro op de inkomsten van studenten, geldt naast de al bestaande vrijstellingen. Volgens de wet tellen ook onder meer kinderbijslag, kraamgelden, adoptiegelden niet mee voor de berekening van de netto-bestaansmiddelen. Onderhoudsgelden tellen maar mee in zoverre deze een bedrag van 3270 euro overschrijden.

Wat is je bruto belastbaar loon als jobstudent?

Een student die tewerkgesteld is met een arbeidsovereenkomst voor studenten mag 475 uren per kalenderjaar werken onder het stelsel van de solidariteitsbijdrage van 8,13%, waarvan 5,42% ten laste van de werkgever en 2,71% ten laste van de student. Met andere woorden, wanneer je maximum 475 uren werkt, is je nettoloon gelijk aan je brutoloon, verminderd met 2,71% solidariteitsbijdrage. Werk je meer dan 475 uren, dan ben je onderworpen aan de normale persoonlijke RSZ bijdragen van 13,07%.

Opgelet!
Andere inkomsten moeten ook meegeteld worden. Zo moet een deel van het alimentatiegeld dat voor jou wordt betaald, ook meegeteld worden bij je inkomen, namelijk het deel boven 3. 270 euro netto. Heb je het jaar voordien als arbeider gewerkt, dan ontvang je hiervoor in het lopende jaar een vakantiecheque. Deze som moet bij je inkomsten van het lopende jaar gevoegd worden.

Zelf belastingen betalen als jobstudent?

Een student kan in totaal gedurende 475 uren per jaar werken zonder dat de normale sociale zekerheidsbijdragen moeten ingehouden worden. Indien de student enkel onderworpen is aan de solidariteitsbijdrage, moet de werkgever geen bedrijfsvoorheffing inhouden
Wanneer de student meer dan 475 uren per kalenderjaar werkt, dan moet hij vanaf het 476ste uur tewerkgesteld worden als werkstudent en zullen de gewone sociale zekerheidsbijdragen en ook de bedrijfsvoorheffing van toepassing zijn. De persoonlijke RSZ bijdrage is gelijk aan 13,07% op het brutoloon. Je werkgever, Start People, zal in dat geval bedrijfsvoorheffing van je brutoloon afhouden. Het standaardbedrag voor de bedrijfsvoorheffing die Start People afhoudt, bedraagt 22,8%. Bedrijfsvoorheffing is een voorschot op de jaarlijkse belasting die een werknemer verschuldigd is.
Studenten worden, net als andere werknemers, op hun eigen inkomen belast als dat inkomen bepaalde grenzen overschrijdt. Belastingen zijn immers maar verschuldigd vanaf een bepaald jaarinkomen.
Je hoeft, als student, geen belastingen te betalen zolang je inkomen niet hoger is dan 7.730 euro netto-belastbaar op jaarbasis. Je kan dan de ingehouden bedrijfsvoorheffing recupereren via je belastingaangifteformulier.

Alle bedragen die in deze info worden vermeld, worden jaarlijks geïndexeerd. Hou daarmee rekening. De vermelde bedragen zijn de bedragen voor aanslagjaar 2019, dus de inkomsten van 2018.