Jobstudent: contract studentenwerk

Happy-students

Waterdicht contract als jobstudent?

Je sluit met Start People een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid af. Met deze overeenkomst verbind je je tegenover Start People om tegen loon, bij een gebruiker uitzendarbeid te verrichten.

Zoals voor alle overeenkomsten voor uitzendarbeid is een schriftelijke overeenkomst nodig. Deze arbeidsovereenkomst moet bovendien verplicht ondertekend worden voor de aanvang van de tewerkstelling en verplicht aanwezig zijn bij het bedrijf waar je werkt.

Het contract vermeldt duidelijk alle voorwaarden waaronder je tijdelijke tewerkstelling bij een bedrijf valt. Je zit dus volkomen safe met een Start People contract.

Wat moet er in je contract staan?

 

De arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid voor studenten moet uitdrukkelijk vermelden dat het gaat over een studentenovereenkomst.

Bovendien moeten ook volgende vermeldingen in de arbeidsovereenkomst voor studenten voorkomen:

 1. De identiteit, geboortedatum, woonplaats en/of verblijfplaats van de partijen
 2. De naam van de gebruiker en de reden van de terbeschikkingstelling
 3. De begin- en einddatum van de tewerkstelling
 4. De plaats van tewerkstelling
 5. Een beknopte beschrijving van de uit te voeren functie
 6. De arbeidsduur per dag en per week
 7. De toepasselijkheid van de wet van 12/04/65 betreffende de bescherming van het loon
 8. Het overeengekomen loon, of de wijze en de basis van de berekening van het loon
 9. Het tijdstip van betaling van het loon
 10. Eventueel een beding van proeftijd
 11. De eventuele plaats van huisvesting, indien de werkgever de student zou huisvesten
 12. Het bevoegde paritair comité;
 13. De aanvang en het einde van een gewone arbeidsdag, het tijdstip en de duur van de rusttijden, de dagen van regelmatige onderbreking van de arbeid
 14. De plaats en de manier waarop de persoon te bereiken is die aangewezen is om de eerste hulp te verlenen bij ongevallen
 15. De plaats waar de vereiste verbandkist zich bevindt
 16. De namen en contactmogelijkheden van de werknemersvertegenwoordigers in de ondernemingsraad (als die is opgericht)
 17. De namen en contactmogelijkheden van de werknemersvertegenwoordigers in het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (als dit is opgericht)
 18. De namen en contactmogelijkheden van de vakbondsafvaardiging (als er een vakbondsafvaardiging is)
 19. Het adres en telefoonnummer van de bedrijfs- of interbedrijfsgeneeskundige dienst
 20. Het adres en telefoonnummer van de inspectie van de sociale wetten

Als de punten 13 tot 20 voorkomen in het arbeidsreglement, volstaat het om in de arbeidsovereenkomst van de studenten uitdrukkelijk naar dit arbeidsreglement te verwijzen.

Geldt er een proeftijd bij studentenwerk?

Je eerste arbeidsovereenkomst met Start People, voor een tewerkstelling bij een bepaald bedrijf, bevat automatisch een proefperiode van 3 dagen. De arbeidsovereenkomst kan tijdens de proeftijd zowel door jou als door Start People eenzijdig beëindigd worden, zonder opzeggingstermijn of opzeggingsvergoeding.

Einde arbeidsovereenkomst studentenwerk?

De studentenovereenkomst moet voor een bepaalde duur worden afgesloten. Je arbeidsovereenkomst eindigt normaal op de voorziene einddatum vermeld op je contract.
Beide partijen kunnen de arbeidsovereenkomst vroegtijdig beëindigen. Deze beëindiging gebeurt door de betekening van een opzeggingstermijn. Als je zelf je arbeidsovereenkomst beëindigt, doe je dit steeds schriftelijk: ofwel per aangetekende brief, deurwaardersexploot ofwel door je opzeggingsbrief voor ontvangst te laten tekenen door je werkgever (Start People). Bovendien moet je opzeggingsbrief een begindatum en de duur van de opzeggingstermijn vermelden.

De duur van de opzeggingstermijn die je moet respecteren hangt af van de duur van de arbeidsovereenkomst. De opzeggingstermijn begint te lopen de maandag volgend op de week waarin de kennisgeving gebeurde.

 • Als je een contract hebt van minder dan of gelijk aan een maand, is de opzeggingstermijn gegeven door de student één dag en de opzeggingstermijn gegeven door de werkgever drie dagen.
 • Als je een contract hebt van meer dan een maand, bedraagt de opzeggingstermijn gegeven door de student drie dagen en de opzeg gegeven door de werkgever zeven dagen.