Jobstudent: contract studentenwerk

Happy-students

Waterdicht contract als jobstudent?

Als student moet je steeds een contract hebben, ten laatste op het ogenblik dat je begint te werken. De werkgever (voor jou is dat Start People), zal dit voor je regelen. Je sluit met ons een contract af en Start People sluit een contract af met een bedrijf. Je contract is waterdicht en dus je beste bescherming.

Het contract vermeldt duidelijk alle voorwaarden waaronder je tijdelijke tewerkstelling bij een bedrijf valt. Je zit dus volkomen safe met een Start People contract.

Wat moet er in je contract staan?

 1. De identiteit, geboortedatum, woonplaats en/of verblijfplaats van de partijen
 2. De naam van de gebruiker en de reden van de terbeschikkingstelling
 3. De begin- en einddatum van de tewerkstelling
 4. De plaats van tewerkstelling
 5. Een beknopte beschrijving van de uit te voeren functie
 6. De arbeidsduur per dag en per week
 7. De toepasselijkheid van de wet van 12/04/65 betreffende de bescherming van het loon
 8. Het overeengekomen loon, of de wijze en de basis van de berekening van het loon
 9. Het tijdstip van betaling van het loon
 10. Een eventuele proeftijd
 11. De eventuele plaats van huisvesting, indien de werkgever de student zou huisvesten
 12. Het bevoegde paritair comité;
 13. De aanvang en het einde van een gewone arbeidsdag, het tijdstip en de duur van de rusttijden, de dagen van regelmatige onderbreking van de arbeid
 14. De plaats en de manier waarop de persoon te bereiken is die aangewezen is om de eerste hulp te verlenen bij ongevallen
 15. De plaats waar de vereiste verbandkist zich bevindt
 16. De namen en contactmogelijkheden van de werknemersvertegenwoordigers in de ondernemingsraad (als die is opgericht)
 17. De namen en contactmogelijkheden van de werknemersvertegenwoordigers in het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (als dit is opgericht)
 18. De namen en contactmogelijkheden van de vakbondsafvaardiging (als er een vakbondsafvaardiging is)
 19. Het adres en telefoonnummer van de bedrijfs- of interbedrijfsgeneeskundige dienst
 20. Het adres en telefoonnummer van de inspectie van de sociale wetten

Als de punten 13 tot 20 voorkomen in het arbeidsreglement, volstaat het om in de overeenkomst voor tewerkstelling van de studenten uitdrukkelijk naar dit arbeidsreglement te verwijzen.

Geldt er een proeftijd bij studentenwerk?

Je eerste arbeidsovereenkomst met Start People, voor een tewerkstelling bij een bepaald bedrijf, bevat automatisch een proefperiode van 3 dagen. De arbeidsovereenkomst kan tijdens de proeftijd zowel door jou als door Start People eenzijdig beëindigd worden, zonder opzeggingstermijn of opzeggingsvergoeding.

Einde arbeidsovereenkomst studentenwerk?

Je contract eindigt normaal op de voorziene einddatum vermeld op je contract. Heb je echter ander werk gevonden of vlot het niet op je werk, dan kan je je arbeidsovereenkomst beëindigen. 

Dit doe je door een opzeggingstermijn te betekenen. Je doet dit steeds schriftelijk: ofwel per aangetekende brief, ofwel door je opzeggingsbrief voor ontvangst te laten tekenen door je werkgever. Bovendien moet je opzeggingsbrief een begindatum en de duur van de opzeggingstermijn vermelden. Natuurlijk kan ook de werkgever je ontslaan. 

De duur van de opzeggingstermijn die je moet respecteren hangt af van de duur van de overeenkomst. De opzeggingstermijn begint de maandag volgend op de week waarin de betekening gebeurde.

 • Als je een contract hebt van minder dan of gelijk aan een maand, is je opzeggingstermijn één dag en die van je werkgever drie dagen.
 • Als je een contract hebt van meer dan een maand, is je opzeggingstermijn drie dagen en die van je werkgever zeven dagen.